lunedì 29 Maggio, 2023 - 14:55:47

L'angolo di AMO

LA VARCA TI LI TISGRAŻŻIATI

Dove si narra come la vita possa aggregare curiosamente.

Nc’era, a Maruggiu, nna cumbrìšcula di mmàlissurtàti (in lingua italiana : una comitiva di gente maleassortita) ca lu Signori cu lli ijùta.

Unu era mutu, e llu chiamàmu Crištòfuru.

L’ otru era sciàrpu, e lu chiamàmu Tumasi. Iddu cuntòu lu fattu.

Nn’otru era zzuèppu ti nnà jamma (tinia lu scinucchiu ca no’ ssì scinucchiàva), e lu chiamamu Carmèlu; ggiùštu cunossìa a ncùnu no’ lli fàci piacèri cu è nnuminàtu cu llu nòmi sua.

Nnu ggiurnu šti treti štàun’a mmari e šta piscàunu, tàtusi ca tra lli tànti mištièri ca facìunu cu ppònnu mangiàri facìunu pùru li pisciaijuwèli.

Tutt’a’nnà vota s’àcchiunu mmienz’a nna mòrra ti cèfuli ca no’n’ci spicciàva cchiùi.

Pi pprima li veddi lu Crištofuru (lu mutu); si ggiròu a llu Tumasi (lu sciàrpu), ca lu tinìa vicinu, e circòu cu ll’avverti. Lu zziccòu pi rrazzu, lu tiròu, e tuttu acitàtu tissi ( pi mmotu ti tìciri. E cquà cu ssi capìsci lu tiscùrsu acchi’à scrìvu li pirsunàggi ca pàrlunu, comu si fàci quàndu si scrìvi nna cummètia):

-CRISTÓFURO lu mutu: Uàaa quaaa geeeeffff ! e scutulàva lu ràzzu.

-TUMÁSI lu sciàrpu: cce-ce’ vvv’acchia-à-ndu, la-laàssimi lu razzu cca mo-o’ mi futt’a m-m-mari!

-CRISTÓFURO lu mutu: vvv quaaa peeesc!. E facia segnu cu la manu a mmari, ti retu a ìddu.

Lu Tumasi si ggiròu e veddi lu bbancu ca frattàntu s’era nvicinàtu.

-TUMÁSI lu sciàrpu: M-m-m-eenchia Nto’! qua-quaaantu pee…peesci !

-CARMELU lu zzuèppu: ddòni ?

-TUMÁSI lu sciàrpu: a ppoo…  a poooppa!

-CARMELU lu zzuèppu: matoooona, e mo cce facimu ?

-CRISTÓFURO lu mutu: mmm bbbooomb !

-CARMELU lu zzuèppu: ce šta ddici cuddu !?

-CRISTÓFURO lu mutu: booo…, booomb !

-TUMÁSI lu sciàrpu: s-ssrai cca vol’a-aa ddici cu  mmminaaamu n-nnaaa bbomba!

-CARMELU lu zzuèppu: e lla tinìmu ?

-CRISTÓFURO lu mutu: sss, tiiii, na’ ! Pijòu nnu panàru, assìu to’ štuèzzi ti sùcru e ssòtta nc’èra nna bbòmba.

-CARMELU lu zzuèppu: mmènchia quant’èti ! e cu quešta nd’li sciamu all’aria puru nui!

-CRISTÓFURO lu mutu: ppiiii, ppiii s n vaa! e ffacìa segnu ca li pisci si nni šta scìunu.

-CARMELU lu zzuèppu: štà ddici cu ppìcci ca li pìsci si nni šta vannu !

-TUMÁSI lu sciàrpu: vaaa bbee’, i-iu ppìcciu, mma miiintì-tivi a lli riiiìmi e spizzàaativi la sp, la spaa, la spaàdda ca cu queešta ssaaarta-àmu all’ària pu-pu-puru nui!

Lu Crišofuru e llu Carmèlu si mèsra a rimari ca quasi spizzàunu li rimi.

Lu Tumasi ppicciòu la bbomba la minòu quantu cchiù luntanu putìa, si bbasciòu e ccircòu cu ddai nnà manu alli rimi puru ìddu.

Siccomu la bomba no’nci scuppiàva si firmàra.

S’azzàra, uwardàra lu puntu ddo’ era catuta la bbomba, e ssi uwardàr’a’nfàcci scunzulàti.

-TUMÁSI lu sciàrpu: E quii-quìiddi so lli bo-bombi ca faaaci tuu… no’ spicciòu mancu la palòra e succitìu l’ìratiddìu.

La bbòmba era scuppiàta e sss’èrazzàta nna culonna t’acqua ca no’ ssì nnì capìa niènzi quant’era ijèrta e llarga.

Lu màri s’azzòu, la varca zziccòu a ijùndulisciàri ca parìa ca s’er’a ggiràri ti nnu mumentu all’àutru, e tutt’e ttrèti si mminàra sobbr’a’llu fundu.

-TUMÁSI lu sciàrpu: Sa-anta Bbà-ba-rrrbara mia jù.. juuùtindi tuni ! Lu tii-ciia iiìu cca era  mo-motu croooosa, ìiiu a mm… a mmaaari   cu vv-ùui noo’n’ci ve-egnu cch-chiùi!

Quandu li jùnduli e la varca si carmàra s’azzàra ti ponta e sia ca erunu mbriachi.

-Mmmm quuaaa peeeeeee!  tissi lu prima

-Matooooonna quantu peeeesci ! tissi l’òtru

-Cca cu tuuttu štu pee… peesci štaà…štaamu bbuèni pi tuuttu l’aaa.. l’aaannu! Tissi lu terzu.

-CARMELU lu zzuèppu: E ddo’ ndl’àmà mmèntri, ca nci nni štannu pi ddeci varchi?!

-TUMÁSI lu sciàrpu: sciaaa…. sciaaamu e viiniimu ; scia-sciaaamu e viiinimu teeci voti !

-CARMELU lu zzuèppu: si, lu cuglioni ca sinti, ca lu pesci spett’a ttei a galla; cqua’ ntr’a ddo’jori si nne sciùtu tutt’a ffùndu, e ddi Campumarìnu štàmu luntàni bbunarièddi.

-TUMÁSI lu sciàrpu: e co…, e coo…, e cooo…

-CARMELU lu zzuèppu: si, vabbe’ làssa pèrdri e zziccamu a ccòjiri ca puei si nni parla.

-CRISTÓFURO lu mutu: mmeee..,  fuuu.., fnzz..! e lu -Cristofuru azzòu arretu lu razzu.

-CARMELU lu zzuèppu: otri pisci ?

-TUMÁSI lu sciàrpu: no-noni mènchia šta vo..oota èti l-la fiii-fiinanza !

Era tanta crossa la bbomba ca l’èrunu ntèsa ti Taràntu e ntr’a ’nnu quartu t’ora er’arrivàta la finanza ti mari, ca ancora no’ èrunu ccotu mancu nnù pesci.

Lu Tumasi cuntinuòu a ccuntàri:

-Ndi critiiiumu ca ndeer’a ffu-fuundari, ca šta vii-nia tretta tree-tta so-sobbr’a nnui, ma puei ti bbo-bòttu frena e si cùta co-comu nna iaaa…ddìna. Si mesi ti coošti a nnui, e, ppii lla …mmmaloombra, si-ia ca era nnu paa-laazzu comu quiddi ti Taa-ràntu, e sssooobbra a lla la-làmia n’ce… n’cèrunu tre mmmarinàri cu lli fuuucìli ppuntaaati so-sobbraaa nnui!. Ccalara n-naa scala cca t’la vaanda ti lu Cristooofuru e dìssira : tuù, vie-vièni soobbra! Co-come ti chiami ? Lu Criištofuru tissi ( sèmpri pi mòtu ti tìciri): – Iii nooo paaa…..

Aassìu la leeengua ti fo-fori e cu lla manu fe-feggi  segnu ca noo fu-futtìa

-Sei m…muutolo ? tissi lu ca-capitaanu

-Sssss – tiissi lu Crii…stofuru- e a mu-mumeenti cu ssì scapu-puzza la capu cu ddiici sini. Puei lu ca-capitaanu piija e ssi vo-vota aaa mmei e diici :

-Tu, coome ti chiami ?

-A mmei la parola ggià no’ mm… no’ mmaa… no’ mmmaassìa cca pi lla paaaùra, ma figgi chiù ccaa tto-tocca ca sia ca èrunu ttriiiccheeettràcchi. Quiddi mi uwaa…rdàra štuertu e dd…ìissira :

-Queesti si crètono che ci pi…pigliano in gi-giro e qui inveece finisce ma-maaale.

-Allora vi-vištu ca l’acqua si šta m…bruujàva ca erunu ppu-puntatu li fu-fucili, si feggi aaanaanti lu Cacaarmèlu e dissi :

-No’ vvi arrabbiate siignor ca-capitano che queelli sono duue pooveri tiii…sgrazziati.

-E allora visto che tu saai pa-parlare viè..viièni sobbra tu!.

-Suùbbuto signor c…ccoomandante!

-Mo’ ti ddooònca štava lu Carmèlu cu vvv…èni naanti eer’a mmm…mmarcari lu sss…lu ssittatuùru, e a cuuddu lla ijàmma no’ è cca fuunziòna bbo-bona, e ccu ssì ijùta meesi la ma-manu sott’a’lla cocòscia cuuu.. cu …ll’oza. Si veti ccaa mesi mòta fo-forza, e lla jjjj…àmma paartìu e ccu llu caa..rcàgnu rimasi ggaanciata reeet’a llu cuuu-cuzzeettu. Lu ca-capitaanu si me-mesi li maani a nf…facci e dissi :

-Štaatti fermu, no’ tti mo-moviri tiii  dda’, aanzi piijàti e spaaarìti ti nnaanzi a lli uècchi miiia. Cca quešta proòpriu la va-varca ti li tiisgrazziàti eti!

Mèsr’a mmòtu la na-naavi e ssiiii … nni scèèra!

Liberamente tratto da TARICI

Facebook Comments Box

Notizie su Redazione

Redazione
La Voce di Maruggio nasce nel 2010 come supplemento de La Voce di Manduria, dal 17 luglio 2012 diventa testata giornalistica grazie ai propri investitori che credono in questo progetto. Giornale free press La Voce di Maruggio, tratta la cronaca, la politica e cultura e sport principalmente della Città di Maruggio.

Leggi anche

TARANTO. Lavoro nero in provincia: individuati 32 lavoratori irregolari. Nei controlli delle Fiamme Gialle anche Maruggio, Manduria e Avetrana

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo …

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.